THAI ELEPHANT CUP

ABOUT US

บริษัท ถ้วยช้างไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP, PS, A-PET,
GPPS สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น ถ้วยน้ำดื่ม, ถ้วยกาแฟ, ถ้วยซอส, ถ้วยน้ำจิ้ม,
ถ้วยไอศรีม, ฝาปิดถ้วยน้ำ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันเป็นอย่างดี
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริการ การผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่สะอาด ปลอดภัย ราคาประหยัด ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน Pressure Forming โดยตรง
และยังมีระบบพิมพ์สี ลวดลายที่ทันสมัยสำหรับถ้วยน้ำให้สวยงามน่าใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบและควบคุม
ในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ถ้วยช้างไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP, PS, A-PET, GPPS สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น ถ้วยน้ำดื่ม, ถ้วยกาแฟ, ถ้วยซอส, ถ้วยน้ำจิ้ม, ถ้วยไอศรีม, ฝาปิดถ้วยน้ำ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริการ การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ราคาประหยัด ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีอันทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน Pressure Forming โดยตรง และยังมีระบบพิมพ์สี ลวดลายที่ทันสมัยสำหรับถ้วยน้ำให้สวยงามน่าใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราพร้อม
และยินดีให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
ของเราได้ทันทีเรายินดีที่จะรับฟัง ความต้องการของท่าน
เพื่อสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านอย่างดีที่สุด

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลกหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ของเราได้ทันทีเรายินดีที่จะรับฟัง ความต้องการของท่าน เพื่อสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านอย่างดีที่สุด

THAI ELEPHANT CUP

Boost your mood!

Rome was not built in a day
But your brand can be.

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้น
และให้ความสำคัญกับการบริการ การผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ราคาประหยัด
ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล

THAI ELEPHANT CUP